Utfordringer som kan vanskeliggjøre kommunikasjon

Utfordringer som kan vanskeliggjøre kommunikasjon

Kommunikasjon er et komplisert fagfelt, og det finnes egne utdanningsløp som utelukkende dreier seg om å legge til rette for god kommunikasjon. Dessuten finnes det mange forskjellige former for kommunikasjon – fra intern kommunikasjon i et selskap til markedskommunikasjon til ulike kundegrupper på det globale markedet.

Forskjellige typer kommunikasjon – og utfordringer


Alle former for utveksling av informasjon eller ideer defineres som kommunikasjon. Det betyr at kommunikasjon kan være både verbal og ikke-verbal, dyr kommuniserer for eksempel også med hverandre med alt fra forskjellige lyder til luktsignaler og hormoner. Det er viktig å være klar over at en stor del av kommunikasjonen mellom mennesker også er ikke-verbal, og kroppsspråk har for eksempel stor betydning. Manglende forståelse av de forskjellige elementene som utgjør kommunikasjon kan være en stor utfordring.

Mennesker kommuniserer på en mengde forskjellige måter. Det er enkelt å ta utgangspunkt i at kommunikasjon handler om språk, enten i form av tale eller tekst. Samtidig finnes det en mengde andre måter å kommunisere på. På internett er mye informasjon tilgjengelig som tekst. I mange situasjoner er tekst en presis kommunikasjonsform, for eksempel når det er snakk om å kommunisere en adresse, et tilbud, en Karamba Bonuskode eller noe annen informasjon som er detaljert og innholdsrik. Samtidig kan det være utfordrende med kommunikasjon som bare består av tekst, «wall of text» er et engelsk begrep som benyttes om tekster som fremstår som avskrekkende og ugjennomtrengelige.

De aller fleste former for kommunikasjon forutsetter noen form for behandling av budskapet. I dyreriket er det for eksempel viktig at to katter har en felles referanseramme for hvilke lukter som signaliserer fare eller trygghet, og for mennesker er det viktig å være klar over hvilke ansiktsuttrykk og bevegelser som signaliserer forskjellige følelser. Kulturelle faktorer kan være en stor utfordring når det gjelder kommunikasjon, og da ikke bare med tanke på forskjellige språk. Forskjellige referanserammer, kultur og historie avgjør hvordan kommunikasjon tolkes, og det kan være utfordrende å kommunisere over kulturelle grenser.

Avsenderens og mottakerens vanskelige roller


Alle former for kommunikasjon har en avsender og en mottaker. I sin enkleste form kan det være et menneske som snakker til et annet. Det er vanlig å skille mellom enveiskommunikasjon, der en avsender kommuniserer til en eller flere mottakere, og toveiskommunikasjon, der to eller flere parter er både avsender og mottaker.
I noen tilfeller kan det oppstå forstyrrelser mellom avsender og mottaker, i form av for eksempel en dårlig telefonforbindelse eller uklar tekst. Likevel er det innkoding hos avsender og avkoding hos mottaker som står bak mange kommunikasjonsutfordringer.

Når mennesker kommuniserer med språk, må avsender først formulere en tanke eller ide med ord. Denne prosessen kan være utfordrende i seg selv, og er farget av avsenders erfaringer og kultur. Mottaker må dessuten avkode disse ordene til en forståelse som helst skal være så lik avsenders intensjon som mulig.

Både enveis- og toveiskommunikasjon har styrker og svakheter, men som regel gjør toveiskommunikasjon det enklere å sikre at budskapet avkodes riktig. Avsender kan stille kontrollspørsmål, og mottaker kan dessuten stille egne spørsmål og bekrefte eller avkrefte korrekt forståelse av kommunikasjonen. I mange tilfeller er toveiskommunikasjon ikke mulig, men da er det ekstremt viktig at avsender er klar over begrensningene og utfordringene som følger med enveiskommunikasjon.

Kommunikasjon er komplisert og utfordrende, men samtidig er vår evne å kommunisere også det som holder samfunnet sammen og gir mennesker en felles kultur.